Leia meid:

Bauskas novada pašvaldības privātuma politika

Par mums
Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr. reģ.Nr.90009116223, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., Latvija LV-3901, (turpmāk – Pašvaldība) privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt šo privātuma politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šeit norādīto kontaktinformāciju.
Pašvaldība - konkrētas pašvaldības struktūrvienības vai iestādes personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus -, ir uzskatāma par Pārzini attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē. Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Pašvaldības nolikumā.

Pašvaldībai rūp Jūsu privātums

Šīs privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Pašvaldība izmanto Jūsu personisko informāciju. Šī iemesla dēļ šajā privātuma politikā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves.

Pašvaldība mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Pašvaldība savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisku personu.

Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Pašvaldības iekšējām kārībām. Pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību un pārredzamību, apstrādājot Jūsu personas datus.

Pašvaldība ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko Pašvaldība dara. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus personas datus Pašvaldība var iegūt par Jums, kā Pašvaldība tos izmantos, kādas ir Jūsu tiesības un to, kā Jūs varat sazināties ar Pašvaldību.
Pašvaldībai var būt nepieciešamība aktualizēt privātuma politiku. Pašvaldības mājaslapā tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

Kādus personas datus Pašvaldība apstrādā un kam tie tiek nodoti?

Lai nodrošinātu Pašvaldības funkciju izpildi, mums var rasties nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus. Piemēram, 
Pašvaldība nodrošina tūrisma un citas sabiedriskās aktivitātes, lai to īstenotu tiek apstrādāta Pašvaldības Tūrisma informācijas centra (TIC) pakalpojumu saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija. Apstrādes tiesiskai pamats -  (pakalpojuma) izpilde vai  TIC piekrišana.

Ņemot vērā Pašvaldības plašo funkciju loku, iepriekš minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei. Lai noskaidrotu Jums aktuālās detaļas aicinām sazināties ar Pašvaldību, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Kam Jūsu personas dati tiek nodoti?

Lai nodrošinātu pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, Pašvaldībai var būt vajadzība apmaināmies ar informāciju, tostarp personas datiem, starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas Pašvaldības vārdā sniedz pakalpojumus. Piemēram, Pašvaldība var nodot Jūsu personas datus:

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
 • Valsts ieņēmumu dienestam;
 • Valsts zemes dienestam;
 • Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts izglītības satura centram, mācību olimpiāžu, sporta sacensību un tamlīdzīgu pasākumu organizatoriem;
 • Būvniecības valsts kontroles birojam (BIS);
 • sociālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.

Lai nodrošinātu Pašvaldības un tās iestāžu tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Jūsu īpašo kategoriju (veselības) datus mēs varam izpaust tikai Pacientu tiesību likumā noteiktajos gadījumos vai pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

Jūsu dati var tikt nodoti Jūsu tuviniekiem tikai saskaņā ar Jūsu pilnvarojumu un piekrišanu.

Tāpat personas dati var tikt nodoti datu apstrādātājiem. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Pašvaldības un tās iestāžu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc Pašvaldības norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās. Mēs rūpīgi pārbaudām visus apstrādātājus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvā regulējuma prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijas.

Automatizēta lēmumu pieņemšana Pašvaldībā un tās iestādēs netiek veikta.

No kādiem avotiem Pašvaldība iegūst personas datus?
Jūs kā datu subjekts:

Pašvaldība iegūst Jūsu personas datus tieši no Jums kā datu subjektiem, piemēram, saņemot un izskatot iesūtītos jautājumus, priekšlikumus un sūdzības.
Tiek radīti procesa rezultātā

 •  personas dati tiek radīti Pašvaldības funkciju izpildes gaitā;
 • apmeklējot Pašvaldība telpas (videonovērošana);
 • sīkdatnes. Vairāk par sīkdatnēm sīkdatņu politikā šeit.

Tiek saņemti no trešajām personām

 • mēs varam saņemt Jūsu personas datus no trešajām personām.

Publiski un privāti reģistri

 • Pašvaldība noteiktos gadījumos var iegūt datus no publiskiem reģistriem un datu bāzēm, piemēram, Zemesgrāmata.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Pašvaldības iestādes saskaņā ar Pašvaldības iestāžu lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Vispārīgi personas dati tiek glabāti līdz:

 •  ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);
 •  ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;
 •   noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

Videonovērošanas ieraksti Pašvaldības sistēmās tiek glabāti normatīvajos aktos noteikto laika posmu: ne vairāk kā 30 dienas (videonovērošanai, ko veic Pašvaldības iestādes, izņemot Bauskas novada  pašvaldības policiju) un ne vairāk kā 90 dienas (videonovērošanai, ko veic Bauskas novada pašvaldības policija). Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Pašvaldība likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā.

Kad šis periods ir beidzies, Pašvaldība drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus, vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Kā Pašvaldība aizsargā Jūsu personas datus?

Pašvaldība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Pašvaldība pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, šifrēšanu.

Tomēr Pašvaldība rekomendē Jums ievērot vispārējos ierīču un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības. Pašvaldība nav atbildīga par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet Pašvaldībā rakstveida iesniegumu: klātienē Pašvaldības telpās (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz datuaizsardziba@bauska.lv. Ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo, Pašvaldība atkarībā no situācijas var lūgt uzrādīt dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes.

Pēc iesnieguma saņemšanas Pašvaldība Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Pašvaldība informēs Jūs par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pašvaldības, vai tā apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju. Pašvaldība sniedz šo informāciju bezmaksas. Ja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Pašvaldība var vai nu:

·  pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu;

·  vai arī atteikties izpildīt pieprasījumu.

- Personas datu labošana

Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pašvaldība pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Pašvaldība ir veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Pašvaldība dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami noteikto funkciju īstenošanai, Pašvaldība tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

- Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt Pašvaldība ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma.

- Datu pārnesamība

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat sniedzis Pašvaldība, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

- Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā

Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar Pašvaldība jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā:
E-pasts: pasts@dvi.gov.lv
Tālrunis: +371 67223131
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Ar ko Jūs varat sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Pašvaldību.

Pašvaldības kontaktinformācija:
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Tālr.: 63922238
e-pasts: pasts@bauska.lv
Mājaslapa: www.bauska.lv,

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Pašvaldības iestāžu datu aizsardzības speciālista e-pasts: datuaizsardziba@bauska.lv.

Informējam, ka minētā e-pasta adrese nav domāta datu subjektu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības, šādā gadījumā Jums jāraksta uz Pašvaldības e-pastu: pasts@bauska.lv vai uz adresi: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, vai arī attiecīgi uz Pašvaldības iestāžu e-pastiem vai adresēm.

Bauskas novada pašvaldības privātuma politika: ŠEIT (pdf)

Datu aizsardzība: ŠEIT

PERSONAS DATI, KURUS PAŠVALDĪBA APKOPO, BRĪDĪ, KAD APMEKLĒJAT VIETNI (SĪKFAILI)
Pašvaldība izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi var noteikt, ka esat apmeklējis Vietni iepriekš. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par sīkfailu tipiem un to, kā Pašvaldība tos izmanto, lasiet zemāk sadaļu “Sīkfailu politika”.

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN IZMANTOŠANA

Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši  Fizisko personu datu aizsardzības likumam Pašvaldība var izmantot Jūsu personas datus. Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu Mūsu rīcībā esošu informāciju.

Tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu un atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, Pašvaldība var Jums sūtīt informāciju par produktiem, pakalpojumiem, speciāliem piedāvājumiem, akcijām un citu informāciju, ko uzskata par Jūs interesējošu.

Pašvaldība var nodot Jūsu personas datus citām kompānijām, kas veic Vietnes administrēšanu. Pašvaldība nedos atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

Privātuma politika var tikt mainīta, tāpēc iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.


Sīkfailu Politika

Vietnē Pašvaldība izmanto sīkfailus. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi var noteikt, vai esat apmeklējuši tīmekļa Vietni iepriekš. Pašvaldība izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu Jums labāko iespējamo Vietnes pārlūkošanu.

Pašvaldība neizmanto sīkfailus vai citas izsekošanas tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju no Jūsu datora vai izvietotu informāciju Jūsu datorā vai citā ierīcē, ar kuras palīdzību apmeklējat Vietni, vai lai izsekotu Jūsu tiešsaistes darbības, kad neatrodaties Pašvaldība Vietnē.

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

dažus sīkfailus iestata Pašvaldība Vietne (pirmās puses sīkfaili) un dažus iestata citas vietnes, piemēram, Google un Facebook (trešo pušu sīkfaili);

Daži sīkfaili tiek dzēsti no Jūsu datora, kad aizverat pārlūku. Tos sauc par sesijas sīkfailiem. Citi paliek Jūsu datorā ilgāk, līdz pēc noteikta laika beidzas to derīguma termiņš. Tos sauc par pastāvīgiem sīkfailiem, un tos var izmantot, lai starp pārlūkošanas sesijām glabātu informāciju, piemēram, par tīmekļa vietnes iestatījumu priekšrokām vai precēm, kuras ielikāt grozā pēdējā apmeklēšanas reizē.

 

UZŅĒMUMA TĪMEKĻA VIETNĒ IZMANTOTO SĪKFAILU SARAKSTS

Tehniskās(nepieciešamās) sīkdatnes:

Sīkdatne Domēns Sīkdatnes tips * Apraksts Glabāšanas ilgums

ALLOW_COOKIES

visit.bauska.lv Pirmās puses sīkdatne

šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

30 dienas
PHPSESSID visit.bauska.lv Pirmās puses sīkdatne

šī sīkdatne ir nepieciešama servera pusē, lai iegūtu sesijas ID konkrētai sesijai.

Vienu sesiju
SESSION_ID visit.bauska.lv Pirmās puses sīkdatne

šī sīkdatne ir nepieciešama servera pusē, lai iegūtu sesijas ID konkrētai sesijai.

Vienu sesiju
Last_visit visit.bauska.lv Pirmās puses sīkdatne

šī sīkdatne ir nepieciešama, lai iegūtu pēdējā apmeklējuma datumu.

30 dienas

Analītiskās (statistikas) sīkdatnes:

Sīkdatne Domēns Sīkdatnes tips * Apraksts Glabāšanas ilgums
_ga, _gat, _gid visit.bauska.lv Trešās puses sīkdatne

šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

2 gadi

* - Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu tīmekļa vietnes infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu tīmekļa vietnes domēna nosaukuma. Savukārt, trešās puses sīkdatnes nepieder mums un šādu tīmekļa vietņu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu tīmekļa vietnes domēna. tīmekļa vietni. Par trešās puses sīkdatnēm un trešās puses sīkdatnes Pārzini vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni. Mēs izmantojam pārbaudītas un uzticamas trešās puses, kā arī regulāri sekojam trešo pušu darbībām, lai nodrošinātu pienācīgu Jūsu personas datu drošību.

 

KĀ IZSLĒGT SĪKDATNES?
Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.
Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:
Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari 
https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

Opera 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Edge 
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.